Thi thử trắc nghiệm

 


KẾT QUẢ LÀM BÀI CỦA LẦN THI THỬ THỨ 2880 LÀ

Số câu làm được là: 5 trên tổng số 20 câu
Ngày thi: 13/11/2017

Thời gian làm bài: 0 giờ 7 phút 0 giây
Cảm ơn bạn đã tham gia bài thi!

 

BẢNG KẾT QUẢ
STTCâu hỏiCâu đúng
1 Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc nội dung cải cách nào?
2 Luật thanh niên năm 2005 có hiệu lực thi hành từ?
3 Cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới ở địa phương là?
4 Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây?
5 Những tài sản nào sau đây là động sản?
6 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị bất thường được tổ chức khi nào?
7 Theo Luật bình đẳng giới, Bình đẳng giới là?
8 Công dân Việt nam bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
9 Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong lĩnh vực bạo lực gia đình gồm?
10 Việc xác định một người mất năng lực hành vi dân sự dựa trên cơ sở nào?
11 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 có mấy nội dung cải cách lớn?
12 Các căn cứ để xác lập quyền dân sự?
13 Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, công dân Việt nam bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân?.
14 Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải gọi là?
15 Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày tháng năm nào?
16 Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là?
17 Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở gọi là?
18 Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm?
19 Tài sản là ?
20 Hôn nhân là?